Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia
Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej

z 20 lipca 2020 r.
(tekst jednolity przyjęty w dniu 25 stycznia 2023 r.)

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. 1.2 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
  1.2 Stowarzyszenie w celach promocyjnych, marketingowych i informacyjnych może używać skrótowego określenia – Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej oraz skrótu i logotypu FREO.
 1. Stowarzyszenie zawiązuje się dla upowszechniania wiedzy na temat wypracowanego przez siebie szeregu powiązanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych objętych wspólnym terminem „instalacje hybrydowe OZE w oparciu o biogazownie, fotowoltaikę, energetykę wiatrową oraz paliwa odnawialne i alternatywne”. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Siedzibą stowarzyszenia jest Toruń. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
  o Stowarzyszeniach (Dz.U.2019.713 t.j. z dnia 2019.04.17 ze zmianami – dalej: Ustawa) oraz niniejszego statutu (dalej: Statut).
 4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. Może powoływać inne podmioty w tym fundacje, spółki itp.
 5. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym również członków Stowarzyszenia.
 6. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i symboli według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

 1. Celem stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy na temat wypracowanego przez siebie szeregu powiązanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych objętych wspólnym terminem „instalacje hybrydowe OZE w oparciu o biogazownie, fotowoltaikę, energetykę wiatrową oraz paliwa odnawialne i alternatywne”.
  W ramach swojej aktywności stowarzyszenie propaguje:

a) odnawialne źródła energii jako narzędzia wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego Rzeczypospolitej Polskiej,

b) efektywność energetyczną,

c) ideę spółdzielni energetycznych oraz samowystarczalność energetyczną jednostek samorządu terytorialnego,

d) hybrydowe instalacje energii odnawialnej oraz magazynów energii,

e) nowości technologiczne w produkcji biogazu,

f) nowe rozwiązania i technologie stosowane do budowania instalacji OZE, szczególnie z zakresu fotowoltaiki, energetyki wiatrowej i biogazowni,

g) innowacyjne instalacje do produkcji wodoru,

h) nowe produkty powstające w biogazowni takie jak biometan i biowodór,

i) rozwój elektromobilności gmin w oparciu o nowoczesne biopaliwa wytwarzane w j) biogazowni,

j) optymalizację wykorzystania surowców odpadowych,

k) efektywność biznesową/ekonomiczną hybrydowej energetyki odnawialnej,

l) gospodarkę zrównoważoną,

m) ograniczenie emisji oraz śladu węglowego,

n) rozwój rozwiązań proekologicznych w motoryzacji – elektrycznych, hybrydowych, wodorowych i biopaliwowych,

o) ochronę środowiska jako wyzwanie naszych czasów.

 1. Cele określone w Statucie Stowarzyszenie realizuje poprzez:

a) prowadzenie działalności informacyjnej, doradczej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,

b) propagowanie w społeczeństwie wiedzy na temat odnawialnych źródłach energii,

c) promowanie inicjatyw gospodarczych z zakresu rozwoju odnawialnych źródeł energii,

d) aktywność oświatową, popularyzatorską i medialną,

e) cykliczne organizowanie prelekcji, seminariów, konferencji i sesji naukowych,

f) współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze, uczelniami wyższymi i instytutami badawczymi oraz ośrodkami edukacji ekologicznej,

g) współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego zainteresowanymi rozwojem hybrydowej energetyki odnawialnej,

h) wspieranie merytoryczne i doradcze instytucji, firm i przedsiębiorców w zakresie rozwoju hybrydowej energetyki odnawialnej.

 1. 1. Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej może przyznawać doroczne nagrody osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym w dziedzinach: odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska, ekologii oraz zrównoważonego rozwoju. Szczegółowe postanowienia dotyczące nagrody FREO zawiera odrębny regulamin.

 

  

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Małoletni w wieku od 16 – 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego na warunkach określonych w ustawie. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
      a) zwyczajnych,
      b) wspierających,
      c) honorowych
 3. Z zastrzeżeniem ust. 10 powyżej, Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna (w tym niemającą miejsca zamieszkania na terytorium RP), która złoży deklarację członkowską na piśmie oraz zyska aprobatę Zarządu wyrażoną w stosownej uchwale.
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Zarząd na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
 9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
      a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
      b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
      c) udziału w zebraniach, wykładach konferencjach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
      d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  c) regularnego opłacania składek.
 11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
  Członek honorowy ma obowiązek:
  a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
  b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
 12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 14. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  b) wykluczenia przez Zarząd:
      • z powodu łamania statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
      • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
      • z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
      • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
  c) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków składane w terminie 14 dni od podjęcia uchwały. Uchwała walnego zebrania członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zebranie Członków,
  b) Zarząd,
  c) Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Istnieje możliwość złożenia przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia wniosku o utajnienie głosowania w sprawach personalnych. Głosowanie tajne może odbyć się po przyjęciu wniosku bezwzględną większością głosów.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 4. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:                                                                                                                                                              a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni                                                                                            b) z głosem doradczym –  członkowie wspierający, honorowi oraz zapraszani goście 
 5. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 6. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 7. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 8. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 9. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
  a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  b) uchwalania zmian statutu,
  c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  f) uchwalanie budżetu,
  g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
  z uchwałami Walnego Zebrania Członków. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym Prezesa, Wiceprezesa/ów oraz Skarbnika. Z zastrzeżeniem ust. 54 poniżej, Prezes Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie samodzielnie. Każdy z pozostałych członków Zarządu ma prawo reprezentować Stowarzyszenie działając łącznie z drugim członkiem Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu i odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać bez formalnego zwołania za zgodą wszystkich Członków Zarządu.
 4. Do kompetencji Zarządu należą:
  a) realizacja celów Stowarzyszenia,
  b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
  d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia bądź wykreślenia członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
 5. Przewiduje się możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją – wysokość wynagrodzenia uchwala Walne Zebranie Członków.
 6. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 7. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 8. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrolowanie działalności Zarządu,
  b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
  c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebranie Członków oraz zebrania Zarządu,
  d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 9. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 10. Jeżeli członkowie władzy Stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami władz Stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 11. Możliwość udziału w posiedzeniu władz Stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
 12. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy Stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
  a) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
  b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;
  c) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.
 13. Rozwiązania, o których mowa w pkt 43 – 45 stosuje się w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567).
 14. Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w niniejszym rozdziale upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  a) ze składek członkowskich,
  b) darowizn, spadków, zapisów,
  c) dochodów z własnej działalności,
  d) dochodów z majątku stowarzyszenia,
  e) dotacji i ofiarności publicznej.
 2. 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, w ramach przedmiotu działalności określonego poniżej:
  – 74.90.Z: pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  – 58.19.Z: pozostała działalność wydawnicza,
  – 59.11.Z: działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  – 71.12.Z: działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
  – 71.20.B: pozostałe badania i analizy techniczne,
  – 72.19.Z: badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
  – 72.20.Z: badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
  – 82.30.Z: działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  – 85.60.Z: działalność wspomagająca edukację,
  – 94.99.Z: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
  2. Rok obrotowy Stowarzyszenia pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy Stowarzyszenia kończy się dnia 31 grudnia 2023 roku.
 1. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Do zawierania umów których wartość przekracza 50.000zł, udzielania pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań majątkowych lub rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia w wysokości przekraczającej 50.000zł i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych, których wartość przekracza 50.000zł wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy.